تبلیغات
انواع تعزیه و نسخ تعزیه - نمونة بحر طویل حضرت عبا س مقابل شمر


انواع تعزیه و نسخ تعزیه

ای ستم پیشه مردود جفاجو

ز چه اینقدر زنی لافِ گزاف و

بنمایی تو به من لشکر خود را

که گرت آمده لشکر ز ختا و ختن و

چین و ز ماچین و ارومیه و قسطنطنیه

مکّه و مصر و حلب و شام الی

سرحدِ بربر به حق قبر پیمبر

به حق خالق اکبر به حق پهلوی

بشکسته زهرای مطّهر

نه مرا خوف و هراسی است

اما تو بیا و بنشین و بشنو از

صفت لشکر شاهنشه خوبان

همه چون ماه درخشان

همه چون سرو خرامان

همه بر سر زده ابلق

همه از جان شده مطلق

که دهند جان به ره زادة زهرا

تو گویی،

ز حسین دست بدارم

که یزیدت ز تو خشنود شود

بر تو دهد اسب و سپاه و حشَم و مال فراوان

چه بگویم به صف حشر

جواب پدر و مادر او را

مگر از اکبر ناکام بوم بهتر و برتر

که شود کشته و من عیش نمایم صف دنیا

گر حسین اذن به من داد که عباس

تو خود دانی و این لشکر اعدا

چنان تیغ کشم از کمر و نعره کشم

از جگر و یاد کنم حیدر و چون

شیر نر از هم بِدرم لشکرت ای راندة عقبا

پس از آن مرکب همت به سوی شام برانم

پسر هند خطاکار لعین را ز سر تختِ شهی

بر زبر خاک مذلّت بکشانم

و مهارش کنم و در جلویش رخش سعادت بدوانم

و به صد خفّت و خواری

به پابوس حسین ابن علی ابن ابی طالب قاضی برسانم

همة خلق بدانند که این نوع دلیری

نبود در خور ابناء بشر

غیر ابوالفضل، که سقّای صغیران حسین است،

اما چه کنم، شیعیان گنهکارند

چشم امید بر حسین دارند

ز جنّ و انس چو مأوا به نشأتین آرند، همه غرق گناهند

یک حسین دارند.

برو ای زاده خنّاس، مزن لاف به عباس

اثری نیست اگر لاف زنی حال الی روز جزا را!

عباس [ لحن خواندن عوض م یشود.]

ایا شمر ملعون بی اعتقاد

تویی در صف ظلم ام الفساد

که هیهات کردی عجب فکر خام

برو صید دیگر در آور به دام

تو خواهی مرا ای سگ نشأتین

کنی دور از آستان حسین

برادر کجا ای لعین دنی

کند با برادر ز کین دشمنی؟

برادر نی ام من ورا چاکرم

غلام و نگهبان و فرمان برم

حسین، ای لعین ز خالق بری!

به جز من ندارد کس دیگری

اگر بود صد جان به پیکر مرا

نمودم یکایک به راهش فدا

اگر داشتم رخصت کارزار

تنت می فکندم به دار البوار

روم این زمان همچو جان در برش

چو پروانه گردم به دور سرش


نوشته شده در چهارشنبه 7 اردیبهشت 1390 ساعت ساعت 09 و 08 دقیقه و 02 ثانیه توسط جواد صفری نظرات |


Template By : Salehon.ir